Selecteer een pagina

Onze Arbodienst

Arbo dienstverlening anno 2020

Onze Arbodienst

Verschillende dienstverleners onder één dak. Met een zelfde passie voor kwaliteit. Maar met een andere manier van werken. Onderdeel van dezelfde groep. U heeft de keuze.

Verzuimbegeleiding

Bij Onze Arbodienst wordt de begeleiding van het verzuim uitgevoerd door Onze Arbodienst HPHC en Onze Arbodienst Preventix. Twee partijen die dezelfde kwaliteit in dienstverlening nastreven maar verschillen in de manier van werken. Daar waar Onze Arbodienst HPHC zo veel mogelijk op locatie van de klant werkzaamheden verricht en gebruik maakt van het casemanagement van de klant, richt Onze Arbodienst Preventix zich meer op het aanbieden van dienstverlening vanuit eigen locaties en ondersteuning in de vorm van casemanagement.

Omdat arbo voor u als werkgever een ‘verplicht nummer’ is, streven we er naar dat u ons zo weinig mogelijk nodig heeft. Dat is minder paradoxaal dan het klinkt. Want waar andere arbodiensten zich concentreren op verzuimbegeleiding en re-integratie, leggen wij de focus op duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie. Dus hoe succesvoller we daarin zijn, hoe minder vaak we voor u in actie hoeven te komen.

Duurzame inzetbaarheid begint met preventie. Want voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Maar ook beter dan het zoeken naar invalkrachten. Beter dan andere medewerkers vragen de taken van de zieke collega erbij te doen. Of beter dan dure interim professionals inhuren die eerst ingewerkt moeten
worden. Daarom richten we ons op het herkennen van vroege signalen in de werk- of privésfeer, zodat we voorspelbare gevolgen kunnen voorkomen. Met maatregelen en programma’s die uw mensen fit en gezond houden. Fysiek en mentaal.

Wij blijven daarbij altijd denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Wanneer er toch sprake is van verzuim, zetten we vanaf de ziekmelding in op een snelle terugkeer naar de werkplek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit werknemers helpt bij hun herstelproces. Voor u als werkgever is een snelle terugkeer uiteraard ook voordelig. Zelfs als dat maar gedeeltelijk is, of het functioneren nog beperkt is. We denken dus vanuit wat iemand nog wel kan, niet vanuit wat iemand (nog) niet kan. Dat motiveert de betreffende werknemer enorm.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Onze Arbodienst HPHC of Onze Arbodienst Preventix.

Preventief Medisch Onderzoek

 

Het Preventief Medisch Onderzoek wordt door veel Arbodiensten in Nederland als vervanging voor het Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek gezien. Echter: terwijl een PAGO door de Arbowet verplicht is, is een PMO dat niet. Met het PAGO, Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek, kijkt u alleen naar de gezondheidsrisico’s in werk die direct samenhangen met dat werk (bijvoorbeeld gehooronderzoek bij veel werk met geluidbelasting). Met een PMO gaat u verder en onderzoekt u ook de gezondheidsrisico’s van individuele medewerkers, wat het een nuttig instrument maakt wanneer u een effectief management verzuimbeleid wilt voeren.

Individuele gezondheidsrisico’s

Voor de preventie van verzuim kan het zinvol zijn om naast de wettelijk verplichte onderdelen van het PAGO te onderzoeken welke risico’s uw medewerkers los van de arbeidsomstandigheden lopen. Denk bijvoorbeeld aan (chronische) ziekte op latere leeftijd, hoog suikergehalte in het bloed, cholesterol en vetverdeling in het bloed, bloeddruk en overgewicht. U kunt uw medewerkers niet verplichten deel te nemen aan een PMO, het is echter wel raadzaam uw medewerkers bijvoorbeeld eens in de drie tot vier jaar deelname aan een PMO aan te bieden.

Preventiebeleid

Het aanbieden van een PMO draagt om verschillende redenen bij aan een zinvol preventiebeleid:

 • met vroegtijdige opsporing van mogelijke gezondheidsschade bij uw werknemers kan erger worden voorkomen;
 • het nemen van vroegtijdige maatregelen bij vroege opsporing kan uitval in de toekomst zoveel mogelijk te beperken;
 • vitale medewerkers hebben een positief effect op het functioneren en de productiviteit van uw organisatie.

U kunt zelf kiezen of en zo ja met welke onderzoeken het verplichte PAGO wordt uitgebreid. Meer weten? neem contact op met een van onze dienstverleners Onze Arbodienst HPHC of Onze Arbodienst Preventix

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) maakt onderdeel uit van uw dagelijkse bedrijfsvoering. De RI&E is meer dan een wettelijke verplichting of onderdeel van een certificeringsproces. Het is een manier om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie goed in beeld te hebben en te houden.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een hulpmiddel: een instrument om onveilige situaties en risico’s in uw bedrijfsprocessen in beeld te krijgen en te beheersen. Hierbij gaat het niet alleen om de arbeidsrisico’s, maar ook om de continuïteit en het gewenste kwaliteitsniveau van uw organisatie. Dit levert de organisatie veel op, want juist de bedrijfsprocessen zijn bepalend voor het succes of falen van uw organisatie.

Een RI&E brengt het mogelijke falen in kaart. En dat biedt uw organisatie de kans om de risico’s die zij loopt bij het bereiken van haar doelstellingen te beheersen.

Wat kan Onze Arbodienst voor u doen?

De RI&E kan het beste zo veel als mogelijk door uw organisatie zelf worden opgepakt. Hoe meer u zelf doet, hoe meer de RI&E gaat leven, met doorgaans een positief effect op de risicoperceptie en het veiligheidsbewustzijn. De kerndeskundigen van Onze Arbodienst bieden waar gewenst ondersteuning bij de uitvoering. Lukt het u om welke reden ook niet de RI&E uit te voeren dat pakken onze kerndeskundigen deze taak graag van u over. In alle gevallen is het doel het tot stand komen van een actuele, betrouwbare en volledige RI&E en een plan van aanpak die voldoen aan de Arbowet. Onze Arbodienst heeft hiervoor verschillende mogelijkheden:

Opstellen RI&E en plan van aanpak – Compleet

Uw organisatie stelt zelf (of wij doen dat samen met u) een RI&E op, onder begeleiding van een kerndeskundige. Onze inzet hangt af van de beschikbare deskundigheid en de zelfwerkzaamheid in de organisatie. Vooraf heeft u een telefonisch intakegesprek. Eventueel voeren wij een vooronderzoek uit om een beter beeld te krijgen van de organisatie. Daarna stelt u binnen de organisatie een team samen en doorloopt de onderstaande stappen. De kerndeskundige begeleidt u hierin.

 • In kaart brengen van de processen, activiteiten en het arbo- en veiligheidsbeleid.
 • Inventariseren van de fysieke gevaren en de psychosociale arbeidsbelasting.

Onderdeel hiervan zijn interviews met de OR, preventiemedewerker, MT-leden en het gebouwbeheer. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van uw organisatie, de psychosociale belasting, veilig gedrag en de werkomstandigheden. Daarnaast is er altijd een rondgang door het bedrijf. Medewerkers wordt dan steekproefsgewijs gevraagd naar de werkomstandigheden.

Een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) kan onderdeel vormen van de RI&E, om een beeld te vormen van de beleving van medewerkers met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Indien nodig adviseren wij een psychosociale arbeidsbelasting vragenlijst (PSA).

 • Beoordelen van de risico’s en te nemen maatregelen.
 • Opstellen van de rapportage en een plan van aanpak die voldoen aan de criteria uit de Arbowet.

Belangrijk hierbij is dat uw organisatie zelf het plan van aanpak vult met verantwoordelijken en termijnen. Onze Arbodienst toetst uw plan van aanpak, als onderdeel van de RI&E. Pas na deze beoordeling is de RI&E volledig afgerond.

 • Mogelijkheid tot ondersteuning van de preventiemedewerker t.a.v. de presentatie van de RI&E aan het Management Team en de OR.

RI&E toets

Het toetsen van de RI&E is het valideren van uw eigen RI&E onderzoek door Onze Arbodienst. De kerndeskundige kijkt of uw onderzoek volledig is, betrouwbaar (lees: reproduceerbaar) en actueel. Er wordt een uitspraak gedaan over het wel of niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een RI&E.

De toets bestaat minimaal uit de volgende handelingen:

 • Beoordelen van de schriftelijke rapportage
 • Interview met de opsteller(s) van het rapport en de OR
 • Rondgang door het bedrijf en, via een steekproef, enkele korte interviews met werknemers en/of leidinggevenden. Hiermee krijgen wij een goed beeld van uw organisatie, de psychosociale belasting, veilig gedrag en de werkomstandigheden
 • Voldoet de RI&E aan de criteria, dan stelt Onze Arbodienst een positieve toetsingsbrief op. Voldoet de RI&E niet aan de criteria, dan volgt een advies op welke onderdelen de RI&E moet worden bijgesteld of aangevuld
 • Beoordelen aangepaste RI&E en plan van aanpak. Zijn de verbeterpunten goed uitgewerkt, dan volgt een definitief toetsingsverslag

RI&E Coaching

Is de RI&E eenmaal afgerond, dan biedt de kerndeskundige (jaarlijkse) ondersteuning bij het:

 • Implementeren van plannen in de organisatie
 • Zorgen voor actieve participatie door iedereen in de organisatie
 • Monitoren en rapporteren van het beleid en bestaande en nieuwe risico’s
 • Het verbeteren van maatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie

Een belangrijk criterium voor de RI&E en het plan van aanpak is dat de organisatie vooraf overeenstemming heeft met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de overheid: www.arboportaal.nl of de Basisinspectiemodule Arbozorg – RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand die te vinden is op de website van de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Wilt u meer weten? neem dan contact op met Onze Arbodienst HPHC of Onze Arbodienst Preventix

 

Arbeidsdeskundig Onderzoek

 

Duurt een ziekteverzuim al 13 weken of langer? Bij onvoldoende begeleiding is de kans in dat geval meer dan 50% dat dit verzuim tot minimaal twee jaar arbeidsongeschiktheid leidt. Met een arbeidsdeskundige check onderzoekt de arbeidsdeskundige wat u kunt doen om het verzuim te verkorten én de schadelast zo laag mogelijk te houden.

Bijvoorbeeld door vroegtijdig op zoek te gaan naar passend werk of door met werkaanpassingen tot een re-integratie in (aangepast) eigen werk te realiseren. De arbeidsdeskundige bestudeert het lopende dossier en onderzoekt alle mogelijke oplossingen. De adviezen die uit de check voortkomen zijn er op gericht het verzuim te bekorten en uw kosten te verlagen. De adviezen zijn vrijblijvend: u kiest zelf of u ze opvolgt of niet.

Los van een dergelijke vroeg check is het net de nu geldende UWV richtlijn verplicht om voor de eerstejaars evaluatie een arbeidsdeskundig onderzoek te hebben liggen. Dit onderzoek dient bij de eerstejaars evaluatie onderwerp van bespreking te zij tussen u en uw werknemer.

Bent u geïnteresseerd in een check door een arbeidsdeskundige van Onze Arbodienst? Neem contact op met Onze Arbodienst HPHC of Onze Arbodienst Preventix

Keuringen

Aanstellingskeuringen

De dienstverleners van Onze Arbodienst voeren als gecertificeerde Arbodienst aanstellingskeuringen op maat uit. De Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit aanstellingskeuringen stellen strenge voorwaarden aan de procedure rondom de aanstellingskeuring. Als de keuring niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, dan heeft de sollicitant het recht om de keuring te weigeren en kan hij of zij een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Laat uw aanstellingskeuring daarom altijd uitvoeren door een deskundige partner. En bepaal voordat u een sollicitatieprocedure ingaat, bij voorkeur samen met uw ondernemingsraad en arbodienst, of u terecht het middel aanstellingskeuring aanwendt.

Functie gerichte keuringen

Functiegerichte keuringen zijn vanuit de wetgeving of CAO afspraken goedgekeurde en veelal voor de uitvoering van werk verplichte keuringen. Ze zijn van toepassing op beroepen waarin zwaar werk wordt verricht en op beroepen waarbij de werknemer zelf of derden in diens naaste omgeving risico’s lopen. De inhoud en samenstelling van de keuringen is vaak bij wet- of regelgeving bepaald. Niet zelden is er zelfs sprake van Europese regelgeving. De inhoud van de keuringen en de wijze van uitvoering is dan ook niet onderhandelbaar. De dienstverleners van Onze Arbodienst verrichten als gecertificeerde arbodienst een aantal van deze keuringen.

Rijbewijskeuringen

Een bijzondere vorm van een functiegerichte keuring is de rijbewijskeuring. Preventix verricht deze keuringen alleen voor het C(D)(E) rijbewijs. De zogenaamde ouderenkeuring (leeftijd gebonden rijbewijskeuring) mag door de huisarts worden gedaan en wordt niet door Preventix uitgevoerd.

Sinds 1 januari 2005 is bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs C (E) of D (E) een medische keuring verplicht. De Rijbewijskeuring moet worden uitgevoerd door bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde Arbodienst.

Voor een goede rijbewijskeuring in de regio Amersfoort of Alkmaar/Hoorn? neem contact met ons op.

Rijbewijskeuring Alkmaar en Hoorn: Onze Arbodienst Preventix

Rijbewijskeuring Amersfoort: Onze Arbodienst HPHC

Privacy en klachtenreglement

Privacyreglement

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening gaat u akkoord met het privacyreglement van Onze Arbodienst. Hierin staat omschreven welke gegevens wij verzamelen, hoe wij omgaan met uw gegevens, wie uw gegevens mag inzien en wat uw rechten zijn. Ook bevat het reglement informatie over de bewaartermijnen.

Klik hier voor het Privacyreglement

Functionaris gegevensbescherming

Onze Arbodienst heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Dit is E.M. van As. Heeft u vragen of opmerkingen over de veiligheid van persoonsgegevens? Neem dan via het contactformulier op deze website contact met ons op.

Cookies

De website van Onze Arbodienst gebruikt cookies. Deze kleine tekstbestanden worden bij bezoek aan de website opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone, zodat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden opgeslagen. De cookies worden ook gebruikt voor het goed laten functioneren van de website en optimalisatie van de website op basis van het bezoekersgedrag. U kunt op ieder gewenst moment de opgeslagen cookies verwijderen via de internetbrowser.

Klachtenregeling

Onze Arbodienst stelt hoge eisen aan haar dienstverlening en doet er alles aan om u, werkgever of werknemer, een goede kwaliteit te bieden. Heeft u dat niet zo ervaren? Dan vernemen wij dat graag, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. U kunt uw klacht het beste kenbaar maken via het contactformulier op onze website of op de website van onze dienstverleners. Dan is de interpretatie van uw klacht het makkelijkst en kunnen we u snel van dienst zijn.

U vindt meer informatie over de manier waarop wij uw klacht behandelen in ons Klachtenreglement.

We werken graag met u samen.

De dienstverleners van Onze Arbodienst hebben jarenlang ervaring op het vlak van gezondheidsbeleid binnen organisaties, het begeleiden van verzuim en het inventariseren van gezondheidsrisico’s. Wij gaan graag met u in gesprek over wat wij voor u kunnen betekenen!

 

 

Partners van Onze Arbodienst

HPHC

Amersfoort
www.hphc.nl

Preventix

Broek op Langedijk
www.preventix.nl

Laten we aan de slag gaan!

U kunt ons een mail sturen via het formulier wat hier naast staat.

Heeft u liever persoonlijk contact? Bel ons dan op het centrale nummer 088 – 7007770:

Zoekt u contact met één van onzer dienstverleners? Dan kunt u hen bereiken op:

Onze Arbodienst HPHC: 088 – 2225777

Onze Arbodienst Preventix: 088 – 7007700

Ons postadres is:
Onze Arbodienst BV
Postbus 200
1800AE  Alkmaar

KvK nr. 80357369

Privacy statement